காத்தான்குடி மீராபாலிகா தேசிய பாடசாலை GCE O/L 2018 சிறந்த பெறு பேறுகள்

balikaவெளியிடப்பட்ட பரீட்சை முடிவுகளின் அடிப்படையில் பரீட்சைக்குத் தோற்றியோர் 153, உயர்தரத்துக்கு தெரிவானோர்-144, சித்தியடைவு விகிதாசாரத்தில் – 94.11%

9A – 19
8A 1B – 09
8A 1C – 01
7A 2B – 07
7A 2C – 01
6A 3B – 04
6A 1B 2C – 02
6A 3C – 01
5A 4B – 03
5A 3B 1C – 02
5A 2B 2C – 04
5A 1B 3C – 01
4A – 12
3A – 10
2A – 15
1A – 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s