அகில இலங்கை ரீதியில் முதல் 10 இடங்களைப் பெற்ற மாணவர்களின் விபரம்

1 அனுகி சமத்கா பஸ்குவல் விசாகா பாலிகா வித்தியாலயம், கொழும்பு 05

2 எஸ்.எம். முணசிங்க மஹாமாயா பாலிகா வித்தியாலயம், கண்டி

3 ஆர்.எம். சுகத் ரவீந்திர சன்வர ஆனந்தா கல்லூரி, கொழும்பு 10 

3 திமுத் ஓசதி மிரிஸ்ஸகே ராஹுல வித்தியாலயம், மாத்தறை

4 எச்.பி. பபசரா மலிதி குமாரி ஹேரத் ரத்னாவலி பாலிகா மகா வித்தியாலயம், கம்பஹா

5 டி.எம். ரனும் திசரதி நாணயக்கார தேவி பாலிகா மகா வித்தியாலயம், கொழும்பு 08

5 ஏ. தம்சரா மேதாவி சங்கமித்தா பாலிகா மகா வித்தியாலயம், காலி

5 ஏ. அபிநந்தன் இந்துக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்

6 கே.ஜீ.ஜீ.ஈ. ரன்தினி டி சில்வா சவுத்லண்ட் வித்தியாலயம், காலி

6 ஈ.ஏ. யசாரா உமாஷி சுஜாதா வித்தியாலயம், மாத்தறை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s