அப்துல்லாஹ் ஹஸரத் காலமானார்கள்

hasarath abdullah falah

காத்தான்குடி ஜாமியத்துல் பலாஹ் அரபுக் கல்லூரியின் ஆயுட்காலத் தலைவர் அப்துல்லாஹ் ரஹ்மானி பெரிய கஸரத் அவர்கள் சற்று முன்னர் காலமானார்கள். “இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்”.

விபரம் பின்னர் பதிவேற்றப்படும்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s