மே டே மழை

rainy[1]மழையே மழையே மெத்தப் பெய்
மகிந்தையின் கூட்டம் கலையப் பெய்
பழைய தலைகள் கிருலப்பனை
நுழையாதிருக்க அலையாய்ப் பெய்

ஊர்வலம் செல்லும் ஊர்திகளில்
யாரும் செல்லா திருக்கப் பெய்
வார எல்லா தலைவர்களும்
ஜோராய் சொல்வார் சுத்தப் பொய்.

மே டே கூட்டம் போட்டவரின்
மேடை நீரில் ஓடப் பெய்.
கூட இருக்கும் கூட்டாளி
நாடே அறிந்த கெட்ட பேய்.

தொழிலாளி பெயரால் அரசியலை
தொழிலாய்ச் செய்வோர் தொலையப் பெய்
இழிவாய் இனங்களை நடத்தியவர்மேல்
பொழிவாய் வெள்ளம் புரண்டோட.

மீண்டும் இவர்கள் பலம் பெற்றால்
ஆண்டியாகி நாடழியும்
வேண்டா மனிதர்கள் ஒழிந்திடவே
சீண்டும் மழையாய் பொழிந்திடுவாய்

  • முகமட் நிஷவ்ஸ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s