சஊதியா சின்னம் மாற்றப்பட்ட வரலாறு

  • MJ

saudiaறியாத்: 1980 காலப்பகுதியில் நடைமுறையில் இருந்துவந்த சஊதி அரேபியன் எயார் லைன்ஸ் “சஊதியா” என அழைக்கப்பட்டு வரும் சஊதி அரசாங்கத்தின் விமான சேவையின் சின்னத்திற்குள் (Logo) அன்று சிலுவை மறைமுகமாக உட்புகுந்ததால், அந்த சின்னம் உடனடியாக மாற்றப்பட்டது.

விமானப் பயணி அல்லது, சவுதி அரேபியாவிற்குள் வசிக்கும் தனிநபர் ஒருவரால் இச்சிலுவை விவகாரம் தெளிவாக சஊதியாவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து இச்சின்னத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டது.

saudia

1970-1980 களில் நடைமுறையிலிருந்துவந்த “saudia” எனும் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் “சஊதியா” எனும் சொல்லில் “எஸ்” எழுத்திற்கும் “ஏ” எழுத்திற்கும் இடையில் மறைமுகமாக சிலுவை புகுத்தப்பட்டிருப்பதாக குறித்த நபர் சுட்டிக்காட்டி இருந்தார்.

இதன் பின்னரே சஊதியா விமான நிறுவனத்திற்கும் அரசாங்கத்திற்கும் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் மறைமுகமான இந்த சிலுவை விடயம் தெரியவந்தது.

இதன் பின்னர் 1981 இல் அச்சு வழக்கில் இருந்துவரும் “ஏ” அழிக்கப்பட்டு, எழுத்து வழக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய “ஏ” சேர்க்கப்பட்டது.

Saudia_logo_1991

அதன் பின்னர் 1996ல் சஊதி அரேபியன் எயார் லைன்ஸ் என சஊதியா மாற்றியமைக்கப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல், அதன் சின்னமும், அதுவரை பச்சை மற்றும் வெள்ளை நிறங்களில் இருந்துவந்த விமானத்தின் நிறங்கள், மஞ்சள், நீலமாக பின்னர் மாற்றப்பட்டு இன்றும் அவை நடைமுறையில் இருந்து வருகின்றன.MJ

saudi-arabian-1577

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s