ஆசிரியர் தினம்

Teacher[1]முப்பது பிள்ளைகளின்
மூக்கணாங் கயிறு
இவர்களின் கைகளில்.
தங்களின்
வயிறுகளை விட
இந்தக்
கயிறுகளில்
கரிசனை
காட்டுவார்
கற்பிக்கும் ஆசிரியர்.
கீச்சுக் குரலாலே
டீச்சர் படிப்பிச்சதும்
ஆச்சரிய விடயங்களை
ஆசிரியர் சொன்னதும்
இன்னும் காதுக்குள்
இனிமையாய் ஒலிக்கிறது.
படிப்பிக்கும் ஆசிரியரை
கடுப்பாக்கும் முயற்சியாக
கெட்ட பெயரொன்றை
பட்டப் பெயராக்குவது
ஏசு நாதருக்கு முன்னிருந்தே
இருந்து வரும் பழக்கம்.

எனினும்
பட்டப் பெயர் சொன்னவனும்
பட்டமும் பதவியும்
பெற்று வாழனும் என்று
கற்றுத் தந்தவரை
இற்றை வரை மறக்கவில்லை.
ஒவ்வொரு தொழிலிலும்
ஓய்வு பெற்ற பின்னாலே
சாய்வு நாற்காலிதான்
சமூகம் தரும் பரிசு.
இந்த சேவை
இதற்கு விதி விலக்கு.

சென்ற இடமெல்லாம்
சேரென்றும் டீச்சரென்றும்
இனிமையாய் அழைப்பார்
இளைப்பாறிய பின்னாலும்.

தனியான மதிப்பு
தருகின்ற சேவை இது.
பொருளாதார சிக்கலில்
புரள்கின்ற ஆசிரியர்
சரியான இடம் இடமின்றி
சகிப்போடு வாழ்கின்றவர்
இவர்களைத் தேடி
இயன்றதை செய்வதும்
ஆசிரிய தினத்திலே
அவசிய பணிகளாகும்.

  • காத்தான்குடி நிஷவ்ஸ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s