போதையின் தீது கேளீர்

(இன்று உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம்)

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

– மதியன்பன்

கஞ்சாவை, அபினை உதடு
காதலித் திடுதல் தீதே…
நெஞ்சாற இதை யறிந்தும்
 நித்தமும் அதனுள் வீழ்ந்து
நஞ்சினை உடம்பில் ஏற்றி
 நாசமாய்ப் போகின்றாயே…
அஞ்சினேன் கண்டு – போதை
 அணிகலன் வேண்டாம் தோழா!

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

பீடியை சிகரட் தன்னை
 பிரியமாய் ஊதித் தள்ளி
தேடினாய்  நோயை – இனியும்
 தீயுடன் விளையாடாதே…
நாடியே தளர்ந்து உடலம்
 நலிந்ததைக் கண்டு நாளும்
அடியே போனேன் அன்பா
 ஆகையால் போதை வேண்டாம்

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

படிப் படி யாகத் தூளை
 பாவித்து வந்தால் நீயும்
பொடிப் பொடியாகி ஓர் நாள்
 பொசுங்கியே போவாய், கண்ணீர்
வடித்திடும் குடும்பம் தன்னை
 வாழ்விலே நூறு கண்டேன்
துடிக்கிறேன் உன்னைக் கண்டு
 தோழனே போதை வேண்டாம்

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

லேகியம் என்ற சாத்தான்
 லேசிலே போக மாட்டான்
வேகியே உடம்பு நூலாய்
 வெந்திடும், நடக்கும் பிணமாய்
ஆகியே போவாய் நாளும்
ஆடியே நடந்து செல்வாய்
நோகுதே நெஞ்சம் தோழா!
 நோய் தரும் போதை வேண்டாம்.

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

மதுவெனும் சாராயத்தை
 மாந்தியே நாளும் ஊர்க்குப்
புதினமே காட்டுகின்றாய்
 புழுவெனத் தாழ்ந்து போனாய்
மதுவினைத் தொட்ட தாலே
 மதியினை இழந்து விட்டாய்
இதுபெரும் தீது தோழா!
 இன்னுமா போதை? வேண்டாம்

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

மழையது பெய்தால் கூட
 மதுக்கடை ஓரம் நிற்றல்
பிழையெனச் சொல்வேன். போதை
 பேய்களை விரட்டி வாழ்வாய்
களைகளை விட்டு வைத்தால்
 காணியில் அறுவடைக்கு
பிழையது வருமே, போதைப்
 பழக்கமெல்லாமே வீண்தான்

(̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()ڪے~ ~

போதையின் தீதையெல்லாம்
 போதனை செய்தேன் பாவில்
ஆதலால் கேட்போ ரெல்லாம்
 அடுத்தவர் காதில் இதனை
உதிட வேண்டும் – இந்த
 உலகமே உய்ய வேண்டும் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s