இந்தியாவினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட 500,000 AstraZeneca கொவிட் தடுப்பூசி

இந்தியாவினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட 500,000 AstraZeneca கொவிட் தடுப்பூசி, கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து, இந்திய உயர் ஸ்தானிகரினால் ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s