முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விபரம்

1-அலி சப்ரி(ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி) (தே.ப)
2-மர்ஜான் பழீல் (தே.ப)
3.இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாகார் (தே.ப)
4.கபீர் ஹசீம் – 58,716 (கேகாலை)
5.ரிஷாட் பதியுதீன் – 28,203 (வன்னி)
6.காதர் மஸ்தான் – 13,454 (வன்னி)
7.ரவூப் ஹக்கீம் – 83,398 (கண்டி)
8.அப்துல் ஹலீம் – 71,063 (கண்டி)
9.எஸ்.எம் தௌபீக் – 43, 759 (திருகோணமலை)
10.இம்ரான் மஹ்ரூப் – 39,029 (திருகோணமலை)
11.S.M.மரிக்கார்-96,916 (கொழும்பு)
12.முஜிபுர்ரஹ்மான்-87,589 (கொழும்பு)
13.இஷாக் ரஹ்மான் – 49,290 (அநுராதபுரம்)
14.முஹமட் ஹரிஸ்-36,850 (அம்பாரை)
15.பைஸல் காசிம்-29,423 (அம்பாரை)
16.ALM.அதாஉல்லாஹ்-35,697 (அம்பாரை)
17.முஹமட் முஷர்ரப்-18,389 (அம்பாரை)
18.ஹாபிஸ் நஸீர்-17,599 (மட்டக்களப்பு)
19.அலி சப்ரி ரஹீம் – 33,509 (புத்தளம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s