கொம்பனிவீதி பள்ளியில் பதற்ற நிலை

கொம்பனிவீதி பள்ளியில் பதற்ற நிலை. ஹிரு ஊடகவியலாளர் பள்ளி வளாகத்தில் தவறான முறையில் நடந்துகொண்டுள்ளமையே இதற்கு காரணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s