கொம்பனிவீதி பள்ளியில் பதற்ற நிலை. ஹிரு ஊடகவியலாளர் பள்ளி வளாகத்தில் தவறான முறையில் நடந்துகொண்டுள்ளமையே இதற்கு காரணம்.