அமெரிக்க குடியுரிமையை நீக்கிக்கொண்டோர் பட்டியலில் ஜனாதிபதி கோத்தாவின் பெயரும் உள்ளடக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s