காத்தான்குடியில் ஜும்ஆ நடைபெறாத நாள் 11/12/1978

காத்தான்குடியில் ஜும்ஆ நடைபெறாத நாள். சூறாவளி மறுநாளாகும்.
அக்காலை காத்தான்குடி தினகரன் நிருபராக
நான்.

தினகரன்11/12/78.

நன்றி: காத்தான்குடி பௌவ்ஸ் மௌலவி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s