காத்தான்குடியில் ஜும்ஆ நடைபெறாத நாள். சூறாவளி மறுநாளாகும்.
அக்காலை காத்தான்குடி தினகரன் நிருபராக
நான்.

தினகரன்11/12/78.

நன்றி: காத்தான்குடி பௌவ்ஸ் மௌலவி