ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பில் ஹிஸ்புல்லாஹ்வும், பசீரும் களமிறங்குகின்றனர்

ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பில் MLAM. ஹிஸ்புல்லாஹ்வும், பசீர் சேகுதாவூதும்
களமிறங்குகிறார்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s