ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பில் MLAM. ஹிஸ்புல்லாஹ்வும், பசீர் சேகுதாவூதும்
களமிறங்குகிறார்கள்.