காத்தான்குடி நகர முதல்வரின் விசேட அறிவித்தல்.

இன்றுமுதல் (13.03.2020) மறு அறிவித்தல்வரை காத்தான்குடி ஹிஸ்புள்ளா மண்டபம், ஏனைய பொது மைதானங்களில் இடம்பெற இருந்த சகல நிகழ்வுகளும் இரத்துச் செய்யப்படுகின்றன.

SHM அஸ்பர் JP
நகர முதல்வர்
காத்தான்குடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s