இன்றுமுதல் (13.03.2020) மறு அறிவித்தல்வரை காத்தான்குடி ஹிஸ்புள்ளா மண்டபம், ஏனைய பொது மைதானங்களில் இடம்பெற இருந்த சகல நிகழ்வுகளும் இரத்துச் செய்யப்படுகின்றன.

SHM அஸ்பர் JP
நகர முதல்வர்
காத்தான்குடி