சமையல் எரிவாயுவின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் 251 ரூபாவினால் குறைவு

12.5 கிலோகிராம் சமையல் எரிவாயுவின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் 251 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s