1. இந்தியா – 11 பேர்

02. பிரித்தானிய – 6 பேர்

03. டென்மார்க் – 3 பேர்

04. துருக்கி – 2 பேர்

05. பிரித்தானியா மற்றும் அமெரிக்க இரட்டை குடியுரிமை – 2 பேர்

06. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இலங்கை இரட்டை குடியுரிமை – 2 பேர்

07. சீனா – 2 பேர்

08. செளதி அரேபியா – 2 பேர்

09. பங்களதேஷ் – 01

10. ஜப்பான் – 01

11. நெர்லாந்து – 01

12. போர்த்துக்கல் – 01

13. ஸ்பெயின் – 01

14. அமெரிக்கா – 01