‘காஸா போர் வீரன்’ – பேசும் படம்

gaza

ஷெல் இல்லை, துப்பாக்கி இல்லை! எதிரியே, இருந்தும் என் தாய்ப்பூமியில் நீ கால் மிதித்தால் உன்னைக் கொல்ல எனக்கு இது போதும்…ஈமான்!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s