இன்றைய ஜூம்ஆ உரை

mimber[1]உரை நிகழ்த்தியவர்- அஷ்-ஷெய்க் முஸ்தகீம் (பலாஹி)

தலைப்பு – ரமழான் மாதத்திற்கு தயாராகுவோம்
இடம் – பதுரியா ஜும்ஆப் பள்ளிவாயல் புதிய காத்தன்குடி
காலம் – 13.06.2014

ஒலிப்பதிவு: http://www.slyouths.com

One thought on “இன்றைய ஜூம்ஆ உரை”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s