ஜும்ஆ பயான் – மட்டக்களப்பு

mosqueஆசிர்

இடம்: ஜாமிஉஸ் ஸலாம் ஜும்ஆப்பள்ளி வாயல், மட்டக்களப்பு

பயான் நிகழ்தியவர்: அஷ்ஷெய்க் ஸகரிய்யா (ரஷாதி)

தலைப்பு : நாவின் விபரீதங்கள் 

உரையைக் கேட்க கிளிக் செய்யவும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s