காத்தான்குடி மத்திய கல்லூரி இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியின் இல்லங்களும் வெற்றியாளர்களும்.

This slideshow requires JavaScript.

படங்கள்: MTM. Raslan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s